Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden LPos

Algemene Voorwaarden LPos

 

Artikel 0. Uitgangspunt.

Artikel 1. Definities.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer.

Artikel 3. Toepasselijkheid.

Artikel 4. IntelLectuele eigendom en auteursrechten.

Artikel 5. Toegang tot de LPOS-Webtoepassingen.

Artikel 6. Gebruik van de LPOS-Webtoepassingen.

Artikel 7. Duur van de Overeenkomst.

Artikel 8. Facturering en betaling.

Artikel 9. Wijziging van tarieven.

Artikel 10. Onderhoud, wijzigingen, storingen en updates.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en Gebruik van LPos in Beta Fase.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen.

 

 

Artikel 0. Uitgangspunt

Deze Algemene Voorwaarden zijn enerzijds opgesteld omdat dat een wettelijke vereiste is, anderzijds om op terug te kunnen vallen als een situatie daar (helaas) aanleiding toe geeft.
Echter.
Wat betreft (juridische) verhoudingen tussen Lect/LPos/Elbert van Putten en de gebruikers van de software, SaaS, services en/of andere producten, wil Lect een redelijke, billijke, menselijke verhouding met LPOS Gebruiker aangaan en behouden. Algemene Voorwaarden zouden daarbij eigenlijk overbodig moeten zijn. Beide partijen hebben belangen, beide partijen hebben elkaar in zekere mate nodig, beide zijn gebaat bij een prettige verstandhouding. Wat Lect betreft is een goede verstandhouding geen prettige bijkomstigheid, maar een voorwaarde
Uitgangspunt is altijd: Redelijkheid en vertrouwen: Overleg, communiceer, wees constructief en wees redelijk. Dit geldt voor zowel LPOS Gebruiker als voor Lect.

 

 

Artikel 1. Definities

Tenzij uit de context uitdrukkelijk anders voortvloeit, wordt in deze Algemene Voorwaarden alsmede in overeenkomsten en schriftelijke communicatie verstaan onder:

 1. LPos: LPos is een handelsnaam, productnaam en verzamelnaam voor de producten en diensten die Lect als SaaS-Webapplicatie (Software as a Service) aanbiedt onder de naam ‘LPos’. LPos is in de kern een Kassa, voorraadbeheer en bestelsysteem dat draait ‘In the Cloud’ (op webservers) en die door LPOS Gebruiker te benaderen is via het internet.
  Onder de verzamelnaam LPos, vallen ook alle ‘plugins’ en ‘modules’ die gebruikt kunnen worden in/bij LPos. Voorbeelden hiervan (maar niet uitsluitend) zijn: Een Kassa-module (waarmee LPOS Gebruiker producten kan afrekenen in een real life winkel), een Bol-module (waardoor LPos communiceert met de API van webwinkel Bol.com), De Bertus-plugin waarmee binnen LPos de catalogi van leverancier Bertus kan worden benaderd.
 2. Lect: Met “Lect” wordt bedoeld: de eenmanszaak genaamd ‘Lect’ als genoemd onder artikel “2 - Identiteit van de ondernemer” en is daarmee de facto Elbert van Putten. Lect is de aanbieder van de SaaS-Webapplicatie genaamd ‘LPos’, wederpartij bij de Overeenkomst met de LPOS Gebruiker en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 3. LPOS Gebruiker: de natuurlijk of rechtspersoon, die gebruik maakt c.q. wenst te maken van LPos van Lect en daartoe een mondeling danwel schriftelijke Overeenkomst met Lect heeft gesloten, dan wel onderhandelt over het sluiten daarvan, en wederpartij bij de Overeenkomst.
 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van LPos, waaronder de LPOS Gebruiker en de klanten, medewerkers en werknemers van de LPOS Gebruiker.
 5. Overeenkomst: de mondelinge danwel Schriftelijke afspraak tussen Lect en een derde (LPOS Gebruiker of LPOS Gebruiker) op basis waarvan deze derde tegen betaling gebruik kan maken van de LPOS-Webtoepassingen.
 6. Partijen: Lect en de LPOS Gebruiker
 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden LPOS-Webtoepassingen van Lect.
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 9. Platform: Daar waar LPos-modules contact maken met een interface (zoals een API) van een derde partij, wordt die derde partij ‘Platform’ genoemd. Als voorbeeld: Bij De “Bol-module” is het Platform: de webwinkel Bol.com. Bij de “Bertus-plugin” is het platform: Bertus Distributie. In andere gevallen (daar waar het niet gaat om een module of plugin die contact maakt met een derde partij) wordt met Platform bedoeld: de betreffende module. Als voorbeeld: Bij de “Kassa-module” is het platform: De LPos kassa.
 10. Gerealiseerde omzet: De grondslag waarover percentage berekeningen plaatsvinden ten behoeve van de afdracht aan LPos. Met ‘Gerealiseerde omzet’ wordt (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) bedoeld: de totale omzet die is gerealiseerd via het Platform van de gebruikte module. Of je dit “Bruto” Danwel “Netto” omzet moet noemen is een semantische discussie, daarom voor alle duidelijkheid een voorbeeld: Als er is overeengekomen dat de afdracht voor gebruik van de ‘Kassa-module’ 1 (een) procent bedraagt, en er wordt via het platform (via die Kassa-module) 10 producten verkocht voor € 40,- per stuk (dus de consument (klant van LPOS Gebruiker) heeft 400 euro (€ 400,- ) betaald voor zijn bestelling), dan factureert Lect aan LPOS Gebruiker: 4 euro (€ 4,-).
  Dus: Eventuele bedrijfskosten, verkoopkosten, inkoopwaarden, BTW, belastingen, commissies, transactiekosten, toeslagen, portokosten, kortingen of enige andere kosten of uitgaven die de LPOS Gebruiker hierbij/hiervoor maakt of moet maken zijn van geen invloed op de vaststelling van de ‘gerealiseerde omzet’. Ditzelfde geldt voor “issues/zaken/problemen die horen bij de bedrijfsvoering van Opdrachtegever”, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): Claims, retouren, schades, aanspraken of andere zaken die er mogelijk voor zorgen dat LPOS Gebruiker verlies draait.
  Anders gezegd: De ‘gerealiseerde omzet’ is: Het totaalbedrag dat consumenten van LPOS Gebruiker hebben betaald voor afname van producten en diensten van LPOS Gebruiker.
  Reden dat er op deze wijze gerekend wordt, is omdat de LPos-afdracht-berekeningen dan automatisch kunnen plaatsvinden (zonder handmatig cijfers/omzet te hoeven invoeren die achteraf pas duidelijk worden), omdat dat het duidelijkst is (zo min mogelijk tot discussies leidt als welke kosten wel/niet moeten worden meegerekend, welke BTW tarieven of vrijstellingen van toepassing zijn, etc, etc) en omdat Lect dan nooit haar prijzen hoeft te indexeren. Een afgesproken procent is en blijft altijd 1 procent van de ‘gerealiseerde omzet’. Duidelijk en helder voor beide partijen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Lect (Elbert van Putten)
Colenbranderstraat 2
2313PX  Leiden

T: 06-515 345 44
(bellen uitsluitend in noodgevallen. Contact normaalgesproken via E-mail of WhatsApp)

info@LPos.nl / info@Lect.nl
KVK: 65.04.09.29
BTW-nr: NL002055745B51
IBAN: NL30 TRIO 0379 2101 34
BIC/SWIFT: TRIONL2U

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle door LPos / Lect via haar Website of anderszins aangeboden LPos-toepassingen, modules en plugins, waaronder in ieder geval begrepen het ‘LPos kassa, voorraad, bestelsysteem’.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de LPOS Gebruiker, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Lect uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Lect gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De LPOS Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Lect de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Lect, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de LPOS Gebruiker een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Lect in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lect vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website LPos.nl.
  Lect is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Lect zal de LPOS Gebruiker uiterlijk 30 dagen voor het ingaan van de wijzigingen, schriftelijk informeren over deze wijzigingen. Indien de LPOS Gebruiker door de gewijzigde inhoud in een minder gunstige positie komt te verkeren, heeft de LPOS Gebruiker de bevoegdheid de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

 

Artikel 4. IntelLectuele eigendom en auteursrechten

 1. Door het aangaan van een Overeenkomst met Lect verkrijgt de LPOS Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht inzake de in de Overeenkomst overeengekomen en door Lect ter beschikking gestelde SaaS-dienst(en).
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een Overeenkomst aan de LPOS Gebruiker ter beschikking gestelde LPOS-Webtoepassingen bij Lect en worden deze niet aan de LPOS Gebruiker overgedragen.
 3. De LPOS Gebruiker is niet gerechtigd om de LPOS-Webtoepassingen te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken, anders dan overeenkomstig hetgeen daarover in de desbetreffende Overeenkomst is bepaald.
 4. Het is de LPOS Gebruiker niet toegestaan de software betreffende de LPOS-Webtoepassingen te decompileren, kopiëren, veranderen, reproduceren, verkopen, in bruikleen af te staan, te verhuren, vervreemden, of in zekerheid over te dragen.
 5. Lect heeft het recht om daar waar zij dit wenselijk acht, haar bedrijfsnaam en/of de merknaam van de ter beschikking gestelde LPOS-Webtoepassingen, in de gebruikersinterface (GUI) van de ter beschikking gestelde softwarediensten te verwerken.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lect is het de LPOS Gebruiker niet toegestaan om logo’s, merken, handelsnamen of andere intelLectuele eigendommen van Lect te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame-uitingen daaronder begrepen) met derden.
 7. Lect behoudt zich het recht voor om huidige danwel toekomstige functionaliteit binnen LPOS niet aan als gebruiksrecht aan Gebruiker aan te bieden. Lect heeft geen plicht daartoe uitleg te geven.

 

Artikel 5. Toegang tot de LPOS-Webtoepassingen

 1. Toegang tot de LPOS-Webtoepassingen kan alleen plaatsvinden door gebruikmaking van apparaten, besturingssystemen en browsers die compatibel zijn met de aangeboden LPOS-Webtoepassingen.
 2. de LPOS Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gebruikte apparatuur (zoals kassacomputer, bonnenprinters, barcodescanners, etc) en de verbindingen (Internet, ADSL, glasvezel).
 3. Alle Gebruikers moeten hun gebruikersnaam en wachtwoord geheimhouden. Lect is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersaccounts en vertrouwt erop dat degene, die zich aanmeldt op de LPOS-Webtoepassingen en daarbij gebruik maakt van de gebruikersnaam en het wachtwoord van een bepaalde Gebruiker, ook daadwerkelijk die Gebruiker is. De LPOS Gebruiker dient Lect op de hoogte te stellen als de LPOS Gebruiker een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van een gebruikersaccount of wanneer de daarmee samenhangende gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden. Lect heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen, waaronder het blokkeren van toegang tot de betreffende account of het verwijderen daarvan. Lect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de LPOS Gebruiker dientengevolge lijdt.

 

Artikel 6. Gebruik van de LPOS-Webtoepassingen

 1. Lect zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om de LPOS-Webtoepassingen te leveren overeenkomstig de technische en functionele specificaties zoals deze door Lect in haar documentatie wordt opgegeven. De verplichting van Lect ter zake betreft echter te allen tijde slechts een inspanningsverplichting voor Lect en geen resultaatsverplichting.
 2. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit de LPOS Gebruiker derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Lect, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door Partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.
 3. Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Lect het recht (delen van) de werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Een en ander ter beoordeling van Lect. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Lect heeft het recht om haar systemen, inclusief haar Website en LPOS-Webtoepassingen, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Lect zich inspannen om de LPOS Gebruiker daarvan op de hoogte stellen.
 5. Lect behoudt zich het recht voor om beta-functionaliteiten aan de LPOS-Webtoepassingen toe te voegen, verwijderen of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van de LPOS Gebruiker en zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens LPOS Gebruiker gehouden te zijn.
 6. De LPOS-Webtoepassingen van Lect zijn slechts een hulpmiddel voor het registreren en analyseren van, alsmede het inzicht verkrijgen in de in- en verkoopprocessen binnen het bedrijf, alsmede communicatie met externe computersystemen (API's). De LPos Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde, verzonden en ontvangen informatie en gegevens. Lect is niet aansprakelijk voor schade die de LPOS Gebruiker of derden lijden, indien blijkt dat de informatie en gegevens niet correct werden ontvangen, verstuurd, doorgegeven, ingevoerd of bijgehouden.

 

Artikel 7. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals genoemd in de Overeenkomst, waarna de Overeenkomst van rechtswege eindigt, tenzij uit de Overeenkomst een afwijkende termijn voortvloeit.
 2. De Overeenkomst kan door de LPOS Gebruiker schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden. Opzegging leidt tot een beëindiging van de overeenkomst op de laatste dag van de daaropvolgende maand waarbij Gebruiker zowel de vaste als variabele financiële verplichtingen tot op die dag verschuldigd is. De opzegging door de LPOS Gebruiker is pas definitief als deze door Lect schriftelijk is bevestigd. Gebruiker heeft het recht zijn gebruiksrecht op alle modules en plugins of andere functionaliteiten apart conform hierboven beschreven termijn en voorwaarden op te zeggen waarbij opgemerkt wordt dat opzegging van het gebruikersrecht op LPOS Core alle andere modules en plugins of andere functionaliteiten technisch onmogelijk maakt.
 3. Elk gebruiksrecht met betrekking tot de LPOS-Webtoepassingen vervalt op het moment dat de Overeenkomst eindigt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft de LPOS Gebruiker na het eindigen van de Overeenkomst, gedurende een maand het recht te vragen om een export van de gebruikers-gerelateerde gegevens uit de LPos database (zoals, maar niet uitsluitend: productinformatie, omzetten, voorraden, prijzen).
 4. Lect behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met de LPOS Gebruiker op ieder moment met onmiddellijke ingang te beëindigen indien daartoe volgens Lect aanleiding toe is. Wanneer de Overeenkomst tussen Lect en de LPOS Gebruiker eindigt, eindigt ook ieder gebruiksrecht met betrekking tot de LPOS Webapplicatie.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Betaling voor de LPOS-Webtoepassingen geschiedt telkens per maand achteraf, tenzij anders overeengekomen. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 24 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Lect aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de LPOS Gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. De LPOS Gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Lect maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de LPOS Gebruiker. In dat geval is de LPOS Gebruiker een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien de werkelijk door Lect gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. Indien de LPOS Gebruiker niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft Lect het recht om de toegang tot de LPOS-Webtoepassingen c.q. de uitvoering van werkzaamheden op te schorten of te beperken totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Lect het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de LPOS Gebruiker te twijfelen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de LPOS Gebruiker of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Lect en de verplichtingen van de LPOS Gebruiker jegens Lect onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de LPOS Gebruiker uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Lect heeft, dan ziet de LPOS Gebruiker af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de LPOS Gebruiker (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 9. Wijziging van tarieven

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Lect, het recht om de door de LPOS Gebruiker verschuldigde tarieven te verhogen of te verlagen. Indien de LPOS Gebruiker niet akkoord gaat met een prijswijziging, is de LPOS Gebruiker gerechtigd om de Overeenkomst binnen 14 dagen na kennisgeving, schriftelijk op te zeggen tegen het moment waarop de voorgenomen tariefswijziging in werking treedt. De LPOS Gebruiker kan tot aan het moment waarop de Overeenkomst door opzegging eindigt, gebruik blijven maken van de LPOSWebtoepassingen tegen het oorspronkelijke tarief.

 

Artikel 10. Onderhoud, wijzigingen, storingen en updates

 1. Lect zal zich inspannen om de LPOS-Webtoepassingen 24 uur per dag en zeven dagen per week ononderbroken aan te bieden, maar biedt ten aanzien hiervan geen garanties, tenzij anders is overeengekomen (bijvoorbeeld door middel van een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA)). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. Lect heeft het recht om haar systemen, inclusief haar Website en LPOS-Webtoepassingen, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Lect zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de LPOS Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Lect is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. Lect zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de LPOS-Webtoepassingen, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de LPOS Gebruiker te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en Gebruik van LPos in Beta Fase

 1. Volledige Uitsluiting van Aansprakelijkheid: LPos wordt aangeboden in een 'bètafase' en wordt geleverd 'zoals deze is', zonder enige vorm van garantie, conform de voorwaarden van de MIT-licentie (of een vergelijkbare open-source licentie). Lect, en haar auteurs of rechthebbenden, sluiten hierbij elke vorm van aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplarische of gevolgenschade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van deze software, ongeacht de aansprakelijkheidstheorie.
 2. Gebruik op Eigen Risico: Gebruikers van LPos erkennen dat de software mogelijk bugs of fouten bevat en dat het gebruik ervan geheel voor eigen risico is. Beslissingen gebaseerd op informatie of resultaten voortvloeiend uit LPos zijn voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 3. Meldplicht en Herstel: Indien de Gebruiker van oordeel is dat Lect de Overeenkomst niet naar behoren is nagekomen, moet dit binnen veertien dagen na ontdekking aan Lect worden gemeld. Lect krijgt dan de kans om eventuele gebreken te herstellen. Claims vervallen na zes maanden vanaf het moment dat ze zijn ontstaan.
 4. Akkoord van de Gebruiker: Door gebruik te maken van LPos, gaat de Gebruiker onherroepelijk en volledig akkoord met de voorwaarden van dit artikel en de MIT-licentie, en accepteert dat Lect, ondanks de eventuele vaststelling van aansprakelijkheid door een rechter, op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van LPos.
 5. Voorwaardelijke Aansprakelijkheid bij Rechterlijke Uitspraak: In het uitzonderlijke geval dat een rechterlijke uitspraak Lect verplicht tot het dragen van enige vorm van aansprakelijkheid, ondanks de hierboven gestelde volledige uitsluiting, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  1. Beperkte Aansprakelijkheid voor Directe Schade: Lect is dan uitsluitend aansprakelijk voor directe en aantoonbare schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen onder de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming direct en aantoonbaar aan Lect kan worden toegerekend.
  2. Financiële Beperking: De aansprakelijkheid is in een dergelijk geval beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde LPOS-Webtoepassingen over een periode van maximaal zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
  3. Uitsluiting van Indirecte Schade: Ondanks de rechterlijke uitspraak, blijft elke aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde winst, reputatieschade of gevolgschade, uitgesloten, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Lect.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de LPOS Gebruiker niet voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst heeft Lect het recht om de levering van de LPOS-Webtoepassingen c.q. de uitvoering van werkzaamheden op te schorten of te beperken totdat

LPOS Gebruiker aan haar verplichtingen heeft voldaan of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Lect zal eerst tot opschorting of beperking overgaan nadat zij de LPOS Gebruiker dit Schriftelijk aan de LPOS Gebruiker heeft aangekondigd, behoudens in de gevallen waarin voorafgaande, schriftelijke kennisgeving niet in redelijkheid van Lect kan worden verlangd.

 1. Onverminderd de aan haar ter zake op grond van de wet toekomende rechten, is Lect gerechtigd om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien aan de LPOS Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of hij zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert.
 2. In geval van een ontbinding zoals bedoeld in deze voorwaarden zal al hetgeen de LPOS Gebruiker aan Lect verschuldigd is terstond opeisbaar worden.
 3. Alle product data die Gebruiker zelf vanuit zijn eigen bedrijfsvoering gedurende de overeenkomst in zijn LPOS omgeving heeft ingebracht is zijn eigendom. Alle andere data blijft eigendom van LPOS danwel van derde partijen waarmee LPOS hieromtrent afspraken / overeenkomsten heeft.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle tussen Lect en de LPOS Gebruiker gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien de LPOS Gebruiker woonachtig of gevestigd is in het buitenland en ongeacht of geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitoefening aan de Overeenkomst wordt gegeven.
 2. Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de Overeenkomst of van de Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. Dit laat de mogelijkheid van Partijen om in onderling overleg overeen te komen dat een geschil zal worden beslecht door middel van arbitrage, onverlet.